Insight là inside-out: Hiểu mình để hiểu người
20/09/2021
Việc khám phá insight có hai cách tiếp cận khác nhau. Cách tiếp cận phổ biến là từ bên ngoài vào khi nói về customer insight. Các dự án nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp được thiết kế để tìm ra điều khách hàng thực sự nghĩ & sẽ hành động.
AdvertisementADS