Người cộng sự: Khi bắt đầu kinh doanh, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về mô hình kinh doanh
30/05/2021
Khi bắt đầu kinh doanh, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về mô hình kinh doanh, chiến lược và phát họa nên khách hàng của doanh nghiệp... Nhưng có một điều mà chúng ta hay bỏ qua là phát họa lên chân dung người cộng sự sẽ đi cùng mình để đạt được những điều trên.
AdvertisementADS