28/05/2021
Đó chính là KOLs – Trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể, có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. Nếu không trở thành một chuyên gia dẫn đầu ở một ngách nào đó, bạn sẽ chỉ còn đi lụm bạc lẻ.
Advertisement ADS