Có nên phá bỏ quy trình để chiều khách hàng?
08/06/2021
Nếu vì tuân thủ quy trình mà khách hàng không hài lòng thì có nên phá vỡ quy trình để làm họ hài lòng không? Có lẽ đa số sẽ trả lời là có vì cho rằng quy trình là để phục vụ khách hàng và làm cho họ hài lòng mà!
AdvertisementADS