Sales tự nhiên khác SALES như thế nào?
17/11/2020
“Vì sao SALES TỰ NHIÊN có thể tạo ra những KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH NHIỀU ĐỜI với thương hiệu Còn SALES có thể tạo ra đơn hàng nhưng phải chật vật học những kỹ năng để thuyết phục một người và mệt mỏi giữ chân khách hàng sau đó.”
AdvertisementADS