Ai là người chịu trách nhiệm bán hàng trong công ty?
30/10/2020
Trong công ty anh chị ai là người chịu trách nhiệm bán hàng? => Gần như 100% trả lời đó là ĐỘI SALES. Vậy ai là người chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng? => Vẫn là con số gần tuyệt đối trả lời ĐỘI MARKETING. Vậy ai là người có trách nhiệm giữ khách hàng ở lại với công ty? => Đồng thanh trả lời: Sales và Marketing.
AdvertisementADS